Sắt, thép, lõi thép

Thép gia cường giá rẻ

Điểm A, D trên biểu đổ biểu thị nhiệt độ nóng chảy của nguyên chất (1539°C) và xementit (1500°C), đường ABCD lỏng, ANJECF – đường đặc. Hợp kim lỏng (L) là dungh lỏng của c trong sát tổn tại trên đường ABCD.
Khi nguội, hợp kim lỏng bắt đầu kết tinh và sau đó rán
hác. Đó là quá trình thay đổi cấu trúc pha, tức các dạng thu hình của sắt, thay đổi độ hòa tan của cacbon và auxtenit.
Theo lượng cacbon trong hợp kim sắt – cacbon chia ra thép II = 0 T 2,14%) và gang có lượng cacbon lớn hơn 2,14%. 
Điểm E (C = 2,14%) là điểm giới hạn để phân biệt thép và gang.
Theo lượng cacbon chia ra ba loại thép gia cường:
– Thép trước cùng t.inh có thành phần cacbon nhỏ hơn 0,8% với tổ chức peclit (P) và ferit (F), hợp kim rất ít cacbon đến 0,02%, ứng với điểm p trên biểu đổ) – gọi là sắt kĩ thuật. Sự kết tinh của thép trước cùng tinh theo đường ABC và ANJE.
– Thép cùng tinh có thành phấn cacbon 0,8%, tổ chức peclit (trên đường PSK, t° = 727°C). sau cùng tinh có thành phấn cacbon lớn hơn 0,8% và đôn 2,14/í. Khi nHiệt độ lớn hơn đường SE trong thép chi
có auxtenit (y). Khi nhiệt độ nhỏ hơn đường SE (nhỏ hơn 727°C) thép sau cùng tinh có tổ chức peclit và xementit thứ hai.
Gang theo thành phần cacbon cũng chia ra 3 loại :
– Gang t.rắng trước cùng tinh có c nhỏ hơn 4,3% (phân bố giữa đường BC và ED), tạo ra từ hai pha : lỏng và auxtenit (L + y). ơ nhiệt độ cùng tinh 1147°c hợp kim lỏng kết tinh tạo ra lêđêburit (Le). Gang trước cùng tinh ở giữa đường EC, PSK (727°C) có các tổ chức auxtenit, xementit thứ 2 (Xejj) và lêđêburit (y + Xe). Dưới 727°c auxtenit chuyển thành peclit.
– Gang cùng tinh có thành phần c = 4,3% (điểm C) chỉ có một tổ chức là lêđêburit (y + Xe).
– Gang sau cùng tinh có thành phần cacbon lốn hơn 4,3% với tổ chức lêđêburit và xementit thứ nhất (Xej).
Như vậy các tổ chức của hợp kim sất – cacbon như sau : xementit (Xer, Xejj, ferit (F), auxtenit (y) là các tổ chức một pha (đã trình bày ở phần trên). Tổ chức hai pha gổm : peclit
(P) là hỗn hợp cơ học của ferit và xementit (F + Xe), có tính chất là trung gian kết hợp giữa ferit và xementit. Peclit có độ cứng, độ bển cao, độ dẻo thấp (giới hạn độ bền từ 8200 +
13.300 kG/cm2, độ gian dài tương đối 11%).
Lêđêburit là hỗn hợp cơ học của ferit và xementit. Lêđêburit rất cứng và giòn.