Sắt, thép, lõi thép

Thép gia cường chất lượng

Theo các số liệu thực nghiệm xây dựng được biểu đổ trạng thái của hợp kim bằng cách chuyển các điểm đặc tính ở biểu nhiệt độ – thời gian sang biểu đổ nhiệt độ – thành phán.
Hợp kim sắt – cacbon
Hợp kim sát – cacbon (thép gia cường và gang) có hai cấu tử chính Bắt và cacbon.
Sắt là nguyên tố kim loại thuộc nhóm 6 của hệ thống tuần hoàn nguyên tố hóa học. Nó có khối lượng nguyên tử bàng 56, lilnệt độ nóng chảy 1539°c. Hợp chất hóa học của sắt và cacbon 1(1 công thức Fe3C. Sắt nguyên chất (99,8 -ỉ- 99,9% Fe) có giới bén kéo 2500 kG/cm2, giới hạn chảy 1200 kG/cm2, độ giãn tương đối là 50%.
Sắt có các dạng thù hình aFe, yFe, Ị3ĩe, (5Fe, song chi aFe ỵFe có ý nghĩa thực tế.
Sát có hai kiểu mạng tinh thể : lập phương thể tâm và phương diện tâm.
Mạng tinh thể lập phương thể tâm tổn tại ở hai khoảng nhiệt độ : dưới 910°c là /3Fe ; dưới 768°c là Fe có từ tính.
Mạng lập phương diện tâm tồn tại ở khoảng 910 -ỉ- 1392°c Ịầ )Fe. ơ nhiệt độ 898°c thì ’/Fe chuyển thành /3Fe, và ở nhiệt Im 7G8°C £IFe chuyển thành aFe.
ì ỵFe có ý nghĩa thực tế rất lớn, nó hòa tan đến 2,14% cacbon nhiệt độ 1147°c tạo nên dung dịch rắn là auxt.enit.
Khả nãng hòa tan c trong ưFe rất thấp (0.02% đến 0,006%C).Mung dịch rắn của aFe và cacbon là ferit. Sắt và cacbon tạo nên hợp chất hóa học Fe3C với 6,67% gọi là xementit. Xementit có cấu trúc tinh thể rất phức tạp, nhiệt độ nóng chảy ở khoảng 1500°c.
Ferit có tính dẻo và dai cao, cường độ không cao (Rk = 2500 kG/cm2, độ giãn dài tương đối 50%). Auxtenit có độ dẻo cao, giới hạn cường độ chịu kéo thấp (2200 kG/cm2). Xementit có độ dẻo thấp, độ cứng cao (HB = 100 kG/mm2), giòn.
Biểu đò trụng thái của hợp kim sắt – cacbon
Trên biểu đổ hình 6-6 trình bày cấu tạo pha và cấu tạo của hợp kim với thành phần từ sắt nguyên chất đến xementit. (C = 6,67%). Trên trục hoành trình bày lượng c (%) và ti lệ xementit t.ương đương (0 -ỉ- 100%), còn trục tung là nhiệt độ.