Sắt, thép, lõi thép

Quá trình kết tinh kim loại, sắt gia cường

Quá trình kết tinh hình thành mạng tinh thể từ trạng thái lỏng là sự kết tinh lần thứ nhất ; phân biệt với sự chuyển mạng tinh thể ở trạng thái rán (biến đổi thù hình) được gọl là sự kết tinh lần thứ hai. Mỗi kim loại tinh khiết khi kết tinh có sự đột biến từ trạng thái sắp xếp nguyên tử không trật tự sang có trật tự ở một nhiệt độ nhất định.
Quá trình kết tinh của kim loại sắt gia cường là một quá trỉnh rất phức tạp. Khi hạ nhiệt độ xuống thấp hơn nhiệt độ kết tinh lí thuyflt (Ts) trong kim loại lỏng xuất hiện những phần tử rắn rất nhA cđ cấu trúc tinh thể, đó là các mầm kết tinh. Quá trình tiẽp theo, các mẩm phát triển và trở thành tinh thể.
Trong thực tế, quá trình kết tinh bát đầu ứng với nhiệt dộ kết tinh thực Tk. Sự khác uhau giữa nhiệt độ kết tinh lí thuypl và nhiệt độ kết tinh thực là T = Ts – Tk được gọi là độ qua
nguội. Tốc độ nguội càng lớn thì độ quá nguội càng lớn và dAn
đến làm giảm nhiệt độ kết tinh thực. Với tốc độ nguội chậm sự kết tinh xảy ra ở nhiệt độ không đổi (đoạn nàm ngang trế» biểu đổ trạng thái). Ngoài ra, tốc độ nguội còn ảnh hưởng dln cấu trúc kim loại và độ đổng nhất của nó.
Độ quá nguội ảnh hưởng đến tốc độ kết tinh và cấu trúc của kim loại vì nó ảnh hưởng đến tốc độ tạo mẩm và tòc đệ phát triển kích thước của tinh thể. Khi độ quá nguội nhỏ kiirt loại sẽ có cấu trúc hạt lớn (chất lượng của kim loại thấp). Khl độ quá nguội lớn thl tốc độ tạo mẩm lớn, tốc độ phát triắn mẩm lớn, kim ¿oại sẽ có cấu trúc hạt nhỏ (tính chát cơ h<| của kim loại tốt).