Sắt, thép, lõi thép

Quá trình kết tinh hợp kim thép gia cường

Dung dịch rắn là hợp kim trong đó một kim loại (chiếm
phần cơ bản) là dung môi và một kim loại chiếm phần ít hơn
– là kim loại hòa tan. Kim loại là dung môi vẫn giữ nguyên được cấu tạo mạng, còn kim loại hòa tan không giữ được cấu
tạo mạng mà phân tán vào trong kim loại dung môi.
Tùy theo cách phân bố của kim loại hòa tan trong mạng tinh thể của kim loại dung môi mà ta có hai dạng dung dịch rắn thay thế và xen kẽ (hòa tan).
Trong dung dịch rắn thay thế, các nguyên tử hòa tan thay
thế các nguyên tử dung môi tại các nút mạng. Trong dung dịch rắn hòa tan nguyên tử hòa tan hòa tan vào dung môi với một hàm lượng bất kì.
Hợp kim cũng có thể là hợp chất hóa học, cấu tạo từ một số nguyên tố, thí dụ từ hai nguyên tố A và B tạo nên cônj: thức AmBn. Mạng tinh thể của AmBn khác với mạng tinh thí của A và B
Biểu dổ trạng thái của hợp kim thép gia cường
Biểu đổ trạng thái là biểu đố biểu thị sự phụ thuộc cùn trạng thái pha (trạng thái tổ chức) vào thành phấn hóa họi’ của hợp kim và nhiệt độ kết tinh cân bằng. Biểu đổ trạng thắl được xây dựng theo các số liệu thực nghiệm.
Từ biểu đổ trạng thái của hợp kim xác định được nhiệt độ chảy, nhiệt độ chuyển pha, chế độ nhiệt và công nghệ gia công hợp kim, dự đoán tính chất của hợp kim.
Khi làm nguội từ từ các kim loại nguyên chất (hệ cd !l nguyên tố) thì nhiệt độ cũng được giảm đểu đều cho tới khl xuất hiện pha kết tinh. Quá trình kết tinh hoàn toàn xảy ra i một nhiệt độ không đổi (đoạn nằm ngang trên đường nguội) Sau đó nhiệt độ tiếp tục giảm trên biểu đổ nhiệt độ – thrtl gian với một tốc độ khác. Hình 5-5 trình bày đường nguội cửi sắt nguyên chât.