Sắt, thép, lõi thép

Phương pháp chống ăn mòn thép ống

Sơn là phương pháp chông ăn mòn thép ống được dùng rất lạng vê màu sắc cũng như về câu tạo; có thể sơn cho mọi VỆ đơn giản đến các công trình to lớn, phức tạp nhất. Màng sơ co chứa các chất màu (pigment), phụ gia rắn và chất ức chế. phổ biến nhất là quét, phun, lăn. Nếu nền để sơn là kin có dùng phương pháp sơn điện di. Hiện nay hầu hết sơn lót bằng phương pháp điện di.
Môi trường của quá trình sơn điện di là nước, đôi kh ít dung môi hữu cơ. Vật liệu sơn gồm có các hợp phần :
1- một polyme có nhóm axit hay bazơ tan được troi mixen nếu cho thêm vào môi trơờng một bazơ hay axit tuơng
2- một sô chất rắn vô cơ như đồng cromat, titan diox;
3- một pigment hữu cơ để được màu sắc mong muôn.
Sơn lót điện di cho các xe có động cơ được giới thiệu vào năm 1963, chỉ vài năm sau các nguyên lý về sơn điện di đã đuợc xác lập. Đến nay quy trình cóng nghệ này đã đuợc ứng dụng rất rộng răi, đến nỗi hầu hết các thùng xe ôtò, các sân phẩm lớn,… đểu đuợc gia công theo cách này.
Thoạt đầu sơn diện di anot được triển khai trước. Một sô loại sơn tiêu biểu cho cách này có thành phần gồm : 1) các axit polycacboxylic trên cơ sô axit acrylic, đồ là một monome hòa tan đuợc trong amin hửu cơ ; 2) các alkyt (tức các polyeste nhánh) trên cơ sở các axit cacboxylic mạch dài và các polyalcol tự nhiên nhu glycerin; và 3) nhựa epoxy trên cơ sở phenol (C(5H4OH)2(CH2).i và etylenclorohydrin ClCH2-CH2OH . Hai chất này hòa tan trong môi trừơng KOH. Quy trình sơn anot cho kết quả rất tốt, nhưng lại gây ăn mòn kim loại nền.