Sắt, thép, lõi thép

Kinh ngiệm mua thép ống

. Các dung dịch tẩy nhôm thép ống đuợc giới thiệu trong.quả đồng thau tẩy xong sẽ đỏ lên. Tăng H2S04 lèn đến 500 g/1 cả đồng và kẽm đều tan nhanh như nhau. Còn tăng nhiệt độ thì tốc độ tan của đồng sẽ tăng nhanh. Nói chung nên tẩy ở nhiệt độ thường, và tẩy trong thiết bị kín có trang bị hút khí, hơi và mù axit, đâm bảo an toàn lao động.
Vật trước khi tẩy phải làm sạch dầu md, sấy khô để tránh làm loãng dung dịch tẩy. Sau khi tẩy sơ bộ cần phải rửa cẩn thận sấy khô rồi mới đưa vào dung dịch tẩy nhẵn, bóng: sau đó lại phải rửa kỹ dưới giòng nước.
Tẩy nhôm và hơp kim nhôm
Tẩy nhôm và hợp kim nhôm được tiến hành trong dung dịch kiểm. Sau khi tẩy, rửa, được trung hòa và làm sáng trong dung dịch HNO;i 15-20% ở nhiệt độ thường. Các dung dịch tẩy nhôm được giới thiện trong bảng 4.9. Dung dịch 1 dùng cho nhôm biến dạng, hợp kim đúc. Dung dịch 2 dùng tẩy sáng cho hợp kim silumin. Dung dịch 3 dùng cho vật có mối hàn. Dung dịch 4 để làm inờ cho hợp kim nhỏm với đồng, niangan, mage. Dung dịch 5 để làm mờ cho các loại đura. Hoạt hóa bê mặt kim loại là làm mất đi lớp oxyt cực kỳ mỏng, mắt không nhìn thấy, sinh ra Iigay trong quá trình gia công tại xưởng mạ : đánh bóng, tẩy dầu mờ, rửa, vận chuyển …. Khi hoạt hóa, lớp kim loại ngoài cùng củng được tẩy nhẹ làm lộ rõ cấu trúc của kim loại nền, giúp cho lớp mạ bám chác hơn. Chỉ hoạt hóa ngay trước lúc nhúng vật vào bể mạ. Có thể hoạt hóa hóa học hay điện hóa . Hoạt hóa điện hóa tiến hành trên anot; vật liệu catot bang chì nếu dung dịch là axit, và bằng thép nếu dung dịch là kiềm. Vật bằng thép truớc khi mạ kền tôt nhất là hoạt hóa điện hóa. Dung dịch hoạt hóa được giới thiệu trong bâng 4.11. Dung dịch 1 và 2 cũng có thể tẩy cho lớp mạ đồng, lớp mạ kền, vật bằng đồng và hợp kim đồng, nhiíng phải pha thành bê riêng, không tẩy chung bể với sắt thép. Dung dịch 4 dùng cho thép trước khi mạ kền sẽ làm tảng độ gắn bám lên rất nhiều. Dung dịch 8 và 9 có thể giảm nồng độ đến 10-15 g/1 và kéo dài thời gian tẩy đến 15-30 s nếu thấy cần .