Sắt, thép, lõi thép

Hợp kim thép gia cường

Khi làm nguội từ từ hợp kim hai nguyên tố, đường nguội có hình dạng phức tạp hơn. Nếu thay đổi ti lệ của từng nguyên tố tạo nên hợp kim sẽ dẫn đến sự thay đổi nhiệt độ kết tinh của hợp kim. Biểu đổ trạng thái hai nguyên tố (cấu tạo) biểu thị quan hệ giữa nhiệt độ và thành phần hợp kim. Mỗi điểm nhiệt độ trên trục hoành sẽ có một hợp kim có thành phần xác định theo trục tung. Khoảng diện tích giữa hai trục, được các đường chia thành các vùng có trạng thái tổ chức giống nhau.
Theo các số liệu thực nghiệm xây dựng được biểu đổ trạng thái của hợp kim bằng cách chuyển các điểm đặc tính ở biểu đổ nhiệt độ – thời gian sang biểu đổ nhiệt độ – thành phần.
Hợp kim sắt – cacbon
Hợp kim sắt – cacbon (thép gia cường và gang) có hai cấu tử chính là sất và cacbon.
Sát là nguyên tố kim loại thuộc nhóm 6 của hệ thống tuẩn ; hoàn nguyên tố hóa học. Nd cđ khối lượng nguyên tử bàng 56, nhiệt độ nóng chảy 1539°c. Hợp chất hóa học của sắt và cacbon j Cố công thức Fe3C. Sắt nguyên chất (99,8 – 99,9% Fe) có giới hạn bên kéo 2500 kG/cm2, giới hạn chảy 1200 kG/cm2, độ giăn (lài tương đối là 50%.
Sắt cđ các dạng thù hình aFe, yFe, /?Fe, (5Fe, song chỉ aFe vft yFe ctí ý nghĩa thực tế.
Sắt có hai kiểu mạng tinh thể : lập phương thể tâm và lập phương diện tâm.
Mạng tinh thể lập phương thể tâm tồn tại ở hai khoảng nhiệt độ : dưới 910°c là /3Fe ; dưới 768°c là aFe cố từ tính.