Sắt, thép, lõi thép

Hiện tượng ăn mòn thép gia cường

Ăn mòn điện hóa là loại ăn mòn rất phổ biến, xảy ra trong dung dịch điểm là có phát sinh dòng điện. Kim loại gỉ, hỏng khi để ở trong các môi trường không khí, nước, Iplt, bazơ, dung dịch muối, đều do tác dụng của loại ăn mòn này.
Khi kim loại tiếp xúc với môi trường điện li, các ion của trường sẽ tác dụng với ion của kim loại.
Các ion kim loại bị chuyển vào dung dịch điện li và để lại trong kim loại những điện tử thừa. Kim loại trở nên tích điện âm, còn dung dịch điện li tích điện dương, ơ miển ranh giới giữa chúng tạo ra lớp điện tích kép, có điện thế nhất định gọi là thế điện cực. Hình 6-8 trình bày lớp điện tích kép đó khi nhúng thanh đổng vào dung dịch điện li CuS04-
Khi nhúng hai thanh kim loại có thế điện cực khác nhau vào cùng một dung dịch điện li, rồi nối chúng bằng dây dẫn thì sẽ xuất hiện dòng điện ; trong đó kim loại cđ thế điện cực thấp hơn sẽ là anốt và sẽ bị hòa tan vào dung dịch, ví dụ hai thanh Cu và Fe cùng bi nhúng vào dung dịch muối ãn thì chl có Fe bị ăn mòn.
Các vật liệu kim loại dùng trong công nghiệp rất không
sạch và gồm nhiều pha. Những pha này có thế điện cực khác nhau ở trong cùng một môi trường điện li, do vậy rất dễ bị ăn mòn (hòa tan) điện hóa. Ví dụ thép gia cường luôn gồm có hai pha là ferit và xementit, trong đó ferit gần như là sắt nguyên chất và có thế điện cực là âm, còn xementit có thế điện cực là dương. Trong dung dịch điện li, giữa ferit và xementit sẽ phát sinh dòng điện, làm cho ferit (anôt) bị hòa tan. Trong một thanh thép cđ vô vàn các phần tử ferit và xementit, từng cặp giữa chúng sẽ tạo nên các bộ pin có kích thước rất nhỏ và gọi là pin tế vi và là nguyên nhân gây ra ãn mòn điện hóa thép cacbon.
Nguyên nhân thép cacbon bị gỉ ở trong không khí cũng như vậy. Không khí luôn chứa hơi nước nên trên bề mặt kim loại luôn có màng nước rất mỏng. Khí COn và các khí khác do công nghiệp thải ra như S02, H2S… hòa tan trong màng nước đó tạo nên các dung dịch điện li.