Sắt, thép, lõi thép

Chống ăn mòn sắt gia cường

Việc chống ăn mòn cho kim loại có thể thực hiện bằnK Im phương pháp sau:
Sừ dụng hợp kim dặc biệt.
Cách li kim loại sắt gia cường vói môi trường bàng cách dùng các loi.i| I sơn chống rỉ để sơn phủ bề mặt kim loại. Trong một số trul I kim loại cũng cho những hiệu quả tốt, ví dụ: nung thép ở nil M l I độ 350 – 450° c trong 20 phút.
Trong những năm gần đây người ta đã dùng phương pháp để bảo vệ, kim loại một cách có hiệu quả: phương pháp sử dụng chất cản – chất cho vào môi trường để tạo nên các màng chắn ăn mòn trên bề mặt kim loại. Thí dụ, để bảo vệ kim loại trohJHI một số trường hợp người ta có thê’ dùng dầu natri hoặc K2CrOjfl Na2C03 làm chất cản hòa tan vào môi trường nước. H
Phương pháp triệt tiêu dòng điện cũng là phương pháp rất Ill I hiệu quả. Phương pháp này sử dụng dòng điện xoay chiêu. Nguyon lí cơ bản của phương pháp là tạo ra vùng anốt triệt tiêu ở durtị công trình bằng thép. Phổ biến theo kiểu này là những thiết b| tiêu điện trực tiếp được gắn vào phía dưới cấu kiện thép.
Phương pháp Protekto (thiết bị bảo vệ) là phương pháp bảo vệ khá tốt.
Katốt được chế tạo từ hợp kim trên cơ sở magiê, thiếc, nhỗnt Các Protekto được gắn vào kết cấu thép và tạo ra sự tự bAul vệ điện hóa học cho kim loại rất có hiệu quả. Tuy nhiên, trưn. II khi áp dụng các phương pháp điện cần nghiên cứu kĩ điều kitnl môi trường.