Sắt, thép, lõi thép

Các loại thép hộp

Anot dùng trong dung dịch stanat phải có độ sạch rao. Khỏng được phép có các tạp chát asen, đóng và chì. Phải thuờng xuyên làm vệ sinh cho thép hộp sạch mùn anot.
Dùng dung dịcli kali stanat K-SnO , có nhiều ưu điểm hơn dung dịch natri staũut Na-.SnOị , cụ thể là : độ hòa tan cao hơn (1,5 đến 2 lần), độ dẫn điện tôt hơn (khoâng 25°o), phạm vi mật độ dòng điện làm việc rộng hơn và hiệu suất dòng điện cao hơn, làm việc ổn định hơn (ít bị thủy phân). Trong dung dịch kali stanat, anot thiếc hòa tan rất ít khi dùng mặt độ dòng điện anot cao, vì vậy phâi dùng anot hợp kim Sn-l°oAl. Cũng nhu anot thiếc , anot hợp kim Sn-AI này cũng phải được phủ màng thụ động bộ phận trong quá trình mạ. Anor này đuợc thụ động ngay ở mật độ dòng điện làm việc. Tăng hàm lượng thiếc trong đung dịch sẽ dùng mặt dòng điện cao hơn. Tăng hàm lượng kiểm KOH cũng làm giâm hiệu suất dòng điện catot, tăng hiệu suất dòng điện anot, tâng ngưởng mật độ dòng điện bắt đầu làm thụ động anot vá tăng độ dẫn điện cho dung dịch . Tăng nhiệt độ cũng làm tàng độ dẫn điện, tăng hiệu suất dòng điện catot và anot.
Thành phẩn dung dịch stanat và chè độ mạ được nèu trong bâng 9.5.
Điện thè bê 4-6 V; bể bằng thép, không cần lót: tỷ lệ diện tích các cực :
SJ s, = 1/ 2. pH dung dịch trên 13 nên chỉ xác định qua lượng kiềm tự clo. Có thê mạ quay trong dung dịch 1 nhung phải tảng thèm kiềm tự do và dùng nhiệt cỉọ 60°c.
Pha chế dung dịch : Lần lượt hòa tan stanat, NaOH và natri axetat rồi lắng gạn vào bẻ mạ.
Nếu dùng thiếc tetraclorua SnCl pha dung dịch thì đầu tiên phải ché thành stanat :
SnCL, t- 6 NaOH = Na2SnO + 4 NaCl + 3 H20 .
Thiếc tetraclorua hòa tan riêng vào lượng míớc nóng ít nhất có thể được. Hòa tail kiểm cho tan hốt. khuấy mạnh và rót từ từ dung dịch thiếc tetraclorua vào. Đe táng và gạn dung dịch vào bể mạ, bo cặn không tan. Phân tích, điểu chỉnh, thêm phụ gia và bát đầu mạ.