Sắt, thép, lõi thép

Các dạng mạng tinh thể thường gặp của kim loại

Tất cả các kim loại và hẩu hết các hợp kim của chứng khi ạng thái rắn đểu là chất kết tinh (cấu trúc tinh thể). Chúng ihiệt độ nóng chảy (hoặc đông cứng) nhất định, có nghĩa là ự thay đổi rõ rệt từ trạng thái nguyên tử sắp xếp khổng tự (lỏng) sang trạng thái có trật tự (rắn, kết tinh). Mạng thể là mô hình không gian của sự sắp xếp các chất điểm g chất kết tinh.
tong các kim loại thường hay gặp ba dạng mạng tinh thể : phương thế tâm, lập phương diện tâm và lục giác xếp chặt. Ig thép nhiệt luyện, hay gặp mactenxit cđ kiểu mạng lập ing thê’ tâm.
tạng lập phương thể tâm (hình 5-1) :
ác nguyên tử (ion) nằm ở các đỉnh và ở giữa (tâm) các hình lập phương. Hinh 5-1,a trinh bày một phấn của mạng t.hể lập phương thể tâm, còn các hinh 5-1,b và 5-1,c trình một ô mạng cơ sở của nó ; trong đó hình 5-1,b vẽ một qui ước, còn hình 5-1,c biểu diễn gần như thật. Trường này các nguyên tử (như các quả cẩu) ở các đỉnh của hình phương không tiếp xúc trực tiếp với nhau nhưng lại cùng xúc với nguyên tử nằm ở tâm khối ; hay nói khác đi : cốc cạnh và theo đường chéo các mặt của hình lập phương já<: nguyên tử nằm cách rời nhau, còn theo đường chéo của