Sắt, thép, lõi thép

Ăn mòn sắt gia cường

Ản mòn kim loại sắt gia cường là sự tác dụng hóa học của môi trườn trên bề mặt kim loại. Có hai loại ăn mòn: ăn mòn hóa học ăn mòn điện hóa.
Ăn mòn hóa học
Ăn mòn hóa học là sự phá hủy do tác dụng hóa học tr tiếp giữa kim loại và mồi trường xung quanh, không có ph sinh dòng điện. Loại ăn mòn này chỉ xảy ra trong môi trưò không điện li và ít gặp trong thực tế.
Ản mòn điện hóa
Ăn mòn điện hóa là loại ăn mòn rất phổ biến, xảy ra tror dung dịch điện li với đặc điểm là có phát sinh dòng điện. KI loại bị gỉ, hỏng khi để ở trong các môi trường không khí, nurt axít, bazơ, dung dịch muối, đéu do tác dụng của loại ăn III này.
Khi kim loại tiếp xúc với môi trường điện li, các ion c0| môi trường sẽ tác dụng với ion của kim loại.
Các ion kim loại bị chuyển vào dung dịch điện li và để lại trong kim loại những điện tử thừa. Kim loại trở nên tích điện «111, còn dung dịch điện li tích điện dương, ở miền ranh giới giửa chúng tạo ra lớp điện tích kép, có điện thế nhất định gọi !ft thế điện cực. Hình 5 -8 trình bày lớp điện tích kép đó khi nhúng thanh đổng vào dung dịch điện li CuS04.
Khi nhúng hai thanh kim loại có thế điện cực khác nhau v/io cùng một dung dịch điện li, rổi nối chúng bằng dây dẫn thl sẽ xuất hiện dòng điện; trong đđ kim loại có thế điện cực thrtp hơn sẽ là anốt và sẽ bị hòa tan vào dung dịch, ví dụ hai thnnh Cu và Fe cùng bị nhúng vào dung dịch muối ăn thì chi orí Fe bị ăn mòn.
Các vật liệu kim loại dùng trong công nghiệp rất không sạch yl gổm nhiều pha. Những pha này CÖ thế điện cực khác nhau í t rong cùng một môi trường điện li , do vậy rất dễ bị ăn mòn (hòa tan ) điện hóa. ví dụ thép cacbon luôn gổm có hai pha Irt ferit và xêmentit, trong đó ferit gần như là sắt nguyên chất